حراج!

۲,۹۰۰,۰۰۰ریال

دوره ی جمعبندی و مرور سریع روش تحقیق

در حال بروز رسانی هستیم لطفا صبر کنید

رفقا بهتون قول میدم اگه به خودت و من اعتماد کنی، میتونی در 10 ساعت پیشرفت چشمگیری در روش تحقیق داشته باشی

در حال بروز رسانی هستیم لطفا صبر کنید

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

فصل های دوره ی جمعبندی روش تحقیق

 • منابع شناخت
 • روش علمی (تحقیق)
 • هدف های علم
 • مدل پیاز پژوهش
 • نظریه
 • مفهوم تحقیق
 • ویژگی های انتخاب مساله و موضوع تحقیق
 • مفهوم
 • سازه
 • متغیرهای کمی و کیفی
 • متغیرهای گسسته و پیوسته
 • متغیرهای دو ارزشی و چند ارزشی
 • متغیر مستقل و وابسته
 • متغیر تعدیل کننده، مداخله گر و کنترل
 • مقیاس های انداه گیری
 • ملاک های لازم برای بیان سوالات تحقیق
 • انواع سوالات تحقیق
 • فرضیه های تحقیق
 • فرضیه خلاف و صفر
 • سلسله مراتب دانش: فرضیه، نظریه و دانش
 • پارادایم
 • اهمیت و ضرورت بررسی ادبیات تحقیق
 • اهمیت بررسی ادبیات پژوهش
 • تقسیم بندی روش های تحقیق در علوم رفتاری
 • دسته بندی تحقیقات بر اساس هدف
 • تفاوت تحقیقات کارردی و بنیادی
 • دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گرداوری اطلاعات
 •  
 • جامعه و نمونه
 • مراحل نمونه گیری
 • شرایط انتخاب نمونه با اندازه بزرگ
 • شرایط انتخاب نمونه با اندازه کوچک
 • انواع روش های نمونه گیری احتمالی
 • انواع روشهای نمونه گیری غیر احتمالی
 •  
 • تحقیق پیمایشی (زمینه یابی)
 • روش مقطعی
 • روش طولی
 • روش دلفی
 • بررسی روند فرایندها
 • بررسی گروه ویژه (کوهورت)
 • بررسی گروه منتخب (پنل)
 • پرسشنامه
 • مصاحبه
 • مشاهده
 • مقیاس لیکرت
 • مقیاس افتراق معنایی (آزگود)
 • مقیاس ثرستون
 • مقیاس گاتمن
 • مقیاس فاصله اجتماعی بوگاردوس
 •  
 • مراحل اجرای روش فراتحلیل
 • اندازه اثر (حجم نمونه)
 • تحلیل محتوا
 • تحقیقات علَی مقایسه ای
 • مزایا و معایب تحقیقات پس رویدادی
 • کنترل در تحقیقات علَی مقایسه ای
 • مقایسه تحقیقات پس رویدادی و همبستگی
 • اقدام پژوهشی
 • پژوهش در عمل
 •  
 •  
 • تحقیق تاریخی
 • انتقاد درونی و بیرونی
 • تحقیق قوم نگاری
 • تحقیق همبستگی
 • شدت همبستگی
 • مطالعات تبیینی
 • مطالعات همبستگی
 • همبستگی در برابر علیت
 • انواع ضرایب همبستگی
 • اثبات گرایی
 • تفسیر گرایی
 • نظریه انتقادی
 • ساختار گرایی
 • نقاط قوت و ضعف تحقیقات کیفی
 • انواع مثلث سازی (همسو سازی)
 • اشباع نظری در تحقیق کیفی
 • نظریه پردازی داده بنیاد
 • مطالعه موردی
 • تحقیق گروه کانونی
 • پدیدار شناسی
 • طرح تحقیق امیخته بهم تنیده
 • طرح تحقیق امیخته تشریحی
 • طرح تحقیق امیخته اکتشافی
 •  
 • تحقیق آزمایشی
 • روایی درونی
 • روایی بیرونی
 • مشکلات طراحی آزمایش ها
 • طرح های آزمایشی مقدماتی
 • طرح های شبه آزمایشی
 • طرح های آزمایشی حقیقی
 • طرح های ازمایشی درون گروهی (تک آزمودنی)
 •  
 • پایایی
 • روش بازآزمایی
 • روش موازی
 • روش توافق بین ارزیاب ها
 • همسانی درونی
 • روش دو نیمه کردن
 • روش کورد ریچاردسون
 • روش آلفای کرونباخ
 • روایی
 • روایی محتوا
 • روایی ملاک
 • روایی سازه
 • روایی پیش بین
 • روایی همزمان
 •  

منابع