حراج!

۲,۰۰۰,۰۰۰ریال

دوره ی جمع بندی و مرور سریع آمار

دوره جمعبندی آمار قطعا بهترین انتخاب شماست

رفقا بهتون قول میدم اگه به خودت و من اعتماد کنی، میتونی در 15 ساعت پیشرفت چشمگیری در آمار توصیفی و استنباطی داشته باشی

جمعبندی و مرور سریع آمار فقط در 15 ساعت

با مراجعه به کانال تلگرامی ما دوره مفاهیم پایه ریاضی را رایگان دانلود کنید

اگر محتوای دوره جامع به علم آمار توصیفی و استنباطی شما چیزی اضافه نکرد، در کمتر از 24 ساعت وجه شما بازگردانده میشود

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

قبل از خرید دوره جمعبندی آمار، لطفا قفل نرم افزار را تست کنید

  • برای خارج کردن فایل از حالت فشرده، نرم افزار Winrar را به آخرین نسخه بروزرسانی کنید، در غیر اینصورت فایل از حالت فشرده خارج نخواهد شد.

فصل های دوره ی جمع بندی و مرور سریع آمار

– ویژگی های آمار توصیفی و استنباطی
– جامعه (پارامتر) و نمونه (آماره)
– انواع متغیرهای کمی و کیفی
– مقیاس های اندازه گیری (اسمی، رتبه ای, فاصله ای و نسبی)
– فراوانی مطلق، فراوانی نسبی و فراوانی تجمعی.
– نمودارهای کمَی (نمودار هیستوگرام،نمودار چندضلعی، نمودار اوجایو، نمودار شاخه و برگ،نمودار جعبه ای)
– نمودار های کیفی (نمودار میله ای، نمودار دایره ای)
– داده های پرت و دور افتاده

– مد، محاسبه مد در داده های طبقه بندی شده.
– میانه، میانه اعداد تکراری، محاسبه میانه در داده های طبقه بندی شده.
– میانگین حسابی، محاسبه میانگین با استفاده از جدول توزیع فراوانی، میانگین مرکب.
– میانگین هندسی
– میانگین هارمونیک (همساز یا توافقی)
– میانگین پیراسته
– مقایسه بین میانگین حسابی و هندسی و هارمونیک
– رابطه بین مد و میانه و میانگین

– دامنه تغییرات
– انحراف چارکی، محاسبه چارک های اعداد طبقه بندی نشده، محاسبه چارک های اعداد طبقه بندی شده، ضریب چولگی چارکی.
– انحراف متوسط (میانگین قدر مطلق انحراف ها)
– واریانس، محاسبه واریانس از راه اعداد خام، واریانس ادغام شده (کل).
– انحراف استاندارد (انحراف معیار)
– تصحیح شپرد
– ضریب تغییرات (ضریب پراکندگی، ضریب نسبی واریانس)
– کشیدگی
– کجی (چولگی)، کجی مثبت، کجی منفی
– مقایسه کجی و کشیدگی
– فرمول ضریب کجی پیرسون

 – رتبه درصدی، محاسن و معایب رتبه درصدی، فرمول رتبه درصدی در جدول توزیع نمرات
– نقاط درصدی، فرمول محاسبه نقاط درصدی
– تفاوت رتبه درصدی با نقطه درصدی
– دهک ها، چارک ها و صدک ها
– نمره استاندارد Z
– نمره استاندارد T
– آزمون های هوش IQ
– نمره های نه گانه
– منحنی نرمال (طبیعی)
– تاثیر میانگین و انحراف معیار روی منحنی نرمال
– سطوح زیر منحنی نرمال استاندارد، جدول منحنی طبیعی استاندارد
– پیدا کردن رتبه درصدی معادل نمره Z

– همبستگی، نمودارهای پراکندگی (پراکنش)، همبستگی مثبت خطی، همبستگی منفی خطی، عدم همبستگی
– نسبت همبستگی (ضریب همبستگی نسبی)
– شدت همبستگی
– محاسبه ضریب همبستگی از راه اعداد خام
– مفروضه های ضریب همبستگی پیرسون
– تفسیر ضریب همبستگی
– ویژگی های ضریب همبستگی
– کوواریانس (واریانس مشترک)
– ویژگی های کواریانس
– رابطه جالب بین کواریانس و واریانس
– رابطه جالب بین ضریب همبستگی پیرسون با کواریانس
– ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن
– ضریب تعیین (درصد واریانس مشترک)
– پیش بینی نمره های استاندارد Z
– رگرسیون به طرف میانگین
– خط رگرسیون
– ملاک حداقل مجذورها (کمترین مربعات خطا)
– معادله خط رگرسیون
– محاسبه شیب خط رگرسیون (b)
– محاسبه عرض از مبداء (a)
– خطای استاندارد برآورد (خطای استاندارد پیش بینی)
– تفاوت رگرسیون چندگانه و رگرسیون چند متغیره
– انواع رگرسیون بر حسب تعداد متغیرها
– ضریب همبستگی چندگانه (R)
– آزمون آماری برای معنادار بودن رگرسیون چندگانه
– تحلیل رگرسیون با استفاده از تحلیل واریانس، مجموع مجذورات رگرسیون، مجموع مجذورات باقی مانده
– آزمون معناداری رگرسیون بر پایه روش آنالیز واریانس
– همبستگی پاره ای (تفکیکی یا جزئی)
– همبستگی نیمه پاره ای (نیمه تفکیکی یا نیمه جزئی)
– استفاده از تحلیل رگرسیون برای تحلیل واریانس
– هم خطی چندگانه، دلایل بروز هم خطی چندگانه، تشخیص هم خطی چندگانه

– آنالیز ترکیبی (اصل ضرب، فاکتوریل، جایگشت، ترتیب و ترکیب)- جایگشت (ساده، با تکرار، بسته ای، یکی در میان، دایره ای)
– قوانین و اعمال بین مجموعه ها (اجتماع، اشتراک، تفاضل، تفاضل متقارن)
– اصول احتمال
– قانون جمع (حوادث ناسازگار، حوادث سازگار)
– قانون ضرب (ضرب حوادث مستقل، ضرب حوادث وابسته)
– سوالات مهره با استفاده از قانون جمع
– سوالات مهره با استفاده از قانون ضرب
– توزیع دو جمله ای (میانگین، واریانس و انحراف معیار در توزیع دوجمله ای)
– امید ریاضی 
– توزیع پواسون 
– توزیع نمونه گیری میانگین ها و احتمالات

– جامعه، نمونه، پارامتر و آماره 
– توزیع نمونه گیری میانگین ها
– توزیع نمونه گیری تفاوت ها
– خطای معیار میانگین (خطای استاندارد میانگین، خطای استاندارد برآورد)
– واریانس خطای میانگین
– خطای استاندارد میانه
– خطای استاندارد نسبت
– خطای استاندارد درصد
– خطای استاندارد فراوانی
– خطای استاندارد انحراف استاندارد
– برآورد بدون اریب
– ثبات (یکنواختی، سازگاری) برآورد
– کارایی برآورد
– برآورد دارای کفایت
– برآورد نقطه ای و برآورد فاصله ای
– برآورد فاصله ای برای میانگین جامعه آماری با انحراف معیار معلوم
– برآورد فاصله ای برای میانگین جامعه آماری با انحراف معیار نامعلوم
– برآورد نسبت (فاصله اطمینان برای نسبت جامعه)
– براورد فاصله ای و آزمون فرضیه ها
– برآورد حجم نمونه برای مطالعه کمَی
– برآورد حجم نمونه در مورد متغیرهای اسمی یا طبقه ای

– فرضیه صفر
– فرضیه خلاف (مقابل) (فرضیه جهت دار، فرضیه بدون جهت)
– خطای نوع اول (a)
– خطای نوع دوم (b)
– توان (قدرت) آزمون
– سطح معناداری
– آزمون های یک دامنه
– آزمون های دو دامنه

 – آزمون Z تک نمونه ای میانگین- آزمون t تک نمونه ای میانگین
– ویژگی های توزیع t و مقایسه آن با توزیع نرمال Z
– توزیع t برای درجات آزادی مختلف
– خطای استاندارد برای تفاوت بین دو میانگین
– آزمون t برای تفاوت بین میانگین های دو نمونه مستقل
– آزمون t برای تفاوت بین میانگین های دو نمونه وابسته (همبسته، زوجی)
– مقایسه توان آزمون ها
– آزمون معناداری بودن مقایسه یک نسبت با یک نسبت ثابت
– استنباط برای واریانس جامعه نرمال
– مقایسه واریانس های دو نمونه مستقل
– آزمون t معنادار بودن ضریب همبستگی
– درجات آزادی

 – تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه (یک عاملی) (آنوای یک طرفه)
– واریانس درون گروهی (واریانس خطا)
– واریانس بین گروهی (واریانس نظام دار، واریانس آزمایش)
– مجموع مجذورات کل
– مجموع مجذورات درون گروهی
– مجموع مجذورات بین گروهی
– میانگین مجذورات درون گروهی
– میانگین مجذورات بین گروهی
– نسبت F
– رابطه F و t
– فرض صفر و خلاف در نسبت F
– درجات آزادی
– تحلیل واریانس (با فرض نرمال بودن توزیع جوامع)
– حجم اثر در تحلیل واریانس یک راهه
– نسبت همبستگی (مجذور ایتا)

– آزمون خی دو برای طرح های یک متغیری (آزمون انطباق) (نیکویی برازش)
– آزمون خی دو برای طرح های چند متغیری (آزمون استقلال) (جدول توافقی)
– فرض صفر و خلاف در آزمون خی دو یک متغیری
– درجات آزادی
– جدول توافقی 2* 2
– کاربرد خی دو در آزمون معناداری تفاوت بین نسبت ها
– میانگین و واریانس در آزمون خی دو
– آزمون خی دو و حجم نمونه
– محاسبه ضریب همبستگی فی
– محاسبه ضریب توافقی
– محاسبه ضریب کریمر (کرامر)

– مقایسه آزمون های ناپارامتریک و پارامتریک
– انواع آزمون های ناپارامتریک
– آزمون کلمو گروف – اسمیرنوف
– آزمون یومان ویتنی
– ازمون کروسکال والیس

رضایت دانشجویان دوره های آموزشی

قبل
بعد
میزان تطابق دوره جامع آموزش آمار با کنکور ارشد
ارشد 1399 90%
ارشد 1398 90%

منابع

پرسش های متداول

بله این دوره شامل آمار توصیفی و استنباطی است

  • شاغلینی که تایم کافی برای مطالعه رو ندارند.
  • کسانی که می خواهند آزمون استخدامی شرکت کنند.
  • دانشجوهایی که فرصت کافی برای مطالعه آمار رو ندارند.
  • در 10 ساعت میتونید کل فرمولها و نکات مهم آمار رو فول بشید

راهنمای قفل نرم افزار

برای مشاهده راهنمای قفل نرم افزار کلیک کنید
اینجا کلیک کنید

فیلم های آموزشی رایگان

دوره رایگان

برای مشاهده فیلم روی دکمه کلیک کنید
اینجا کلیک کنید

رضایت دانشجویان

اینجا کلیک کنید

آپارات

فیلم های آموزشی

اینجا کلیک کنید

کانال تلگرام

Amar_phd@

تحلیل سوالات دکتری 1400